Üzemeltető:

Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2011 Budakalász, Tó utca 1. e-mail: lupato@lupato.hu

Közegészségügyi felügyeleti szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal
Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 8. Tel: +36 (26) 501 900

Fax: +36 (26) 501 940
E-mail: jarasihivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: +36 (1) 4594 999

Budakalász Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzője Cím: 2011 Budakalász, Pető tér 1.
Tel: +36 (26) 340 266
Email: info@budakalasz.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Tel: +36 (1)-269-0703
Fax: +36 (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Általános rendelkezések

1. A jelen házirend (a továbbiakban „Házirend”) a Lupa Strand (a továbbiakban „Strand”) teljes területére vonatkozik.

1.1. A Házirendben foglalt előírásokat és a Strand alkalmazottainak gyelemfelhívásait kérjük betartani.

1.2. A belépőjegy megváltásával a jelen Házirend rendelkezéseit a Strand vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirend előírásainak és rendelkezéseinek megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

1.3. Aki a jelen Házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Strand területéről kitiltható.

1.4. A Strand területén elektronikus meg gyelőrendszer működik, amelynek tényét a vendég a belépő megvásárlásával tudomásul veszi. A strandon a beléptetést, illetve meghatározott eseményeket digitális videó rögzíti.

Adatkezelésre vonatkozó információk

Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem.

Adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján történő ráutaló magatartás.

Felvétel tárolásának helye: a Strand területe.

Tárolás időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabá- lyairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján képfelvételek vonatkozásában 3 (három) munkanap.

Rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Lupa Strand Kft.

Adatok megismerésére jogosultak személyi köre: a Lupa Strand Kft., valamint az érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítése körében az érintettek, azok munkavállalói, illetve az eljáró hatóságok és bíróságok.

 1. Nyitva tartás

2.1. A Strand nyitva tartása szezonban naponta: 9 órától 21 óráig, azonban a napnyugtát megelőző 30. perctől (egész órára vagy egész óra harminc percre kerekítve) már a vízbe menni tilos.

A pénztár nyitva tartása: 9 órától 30 perccel a napnyugtát megelőző időpontig (egész órára vagy egész óra harminc percre kerekítve).

2.2. A Strand nyitva tartását a Strand vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon, zártkörű rendezvények esetén) megváltoztathatja, de erről a vendégeket a lehetőségekhez képest előzetesen a honlapon, illetve a bejáratnál hirdetőtáblán írásban tájékoztatja.

2.3. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a Strand teljes vagy részleges lezárására, ezért a vendégek kártérítésre nem jogosultak.

2.4. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

 1. Belépés

3.1. A Strand területére belépéskor a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, illetve az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, előre megváltott jegyet stb.) bemutatni.

3.2. A Strand területére történő belépés érkezési sorrendben történik, az üzemeltető ettől indokolt esetben eltérhet.

3.3. A jegy a megváltása napján (előre megváltott jegy esetén az előre meghatározott napon) egy- szeri belépésre jogosít. A bérlet a típusától függő számú jegyként működik az érvényességi idején belül. A kilépést követően a jegy érvényét veszti, azzal a Strandra újra belépni nem lehet, az üzemeltető azonban egyedi mérlegelése alapján ettől indokolt esetben eltérhet.

3.4. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.

3.5. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

(i) gyermek (0-12 éves kor között, az életkort az üzemeltető kérésére érvényesített magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal vagy egyéb megfelelő okirattal, igazolvánnyal igazolni szükséges)

(ii) egyéb, az üzemeltető által meghatározott fajtájú kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére az üzemeltető által meghatározott feltételek fennállása esetén lehet váltani
(pl. igazolvány, lakcímkártya, kedvezmény kártya bemutatása).

A Strand fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

3.6. A belépő ára az esetleges külön szolgáltatások igénybevételét (vendéglátás, kölcsönzés, csomagszekrény használata, stb.) nem tartalmazza.

 1. A Strand használatára vonatkozó szabályok

4.1. A Strandot, és annak szolgáltatásait minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. Fürdeni csak a kijelölt tábláknál, a fürdőtér végét jelző bójáig és kijelölt időben lehet. Biztonságosan úszni nem tudó vendég mélyvízbe nem mehet.
 A vízbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.

4.2. A Strandot és a hozzá tartozó fürdőteret lázas, fertőző-, vagy bőrbetegségben szenvedők, sérült, vagy nyílt sebfelülettel rendelkezők, továbbá kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer, valamint alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek nem vehetik igénybe.

Alkoholos befolyásoltság esetén a vízbe menni szigorúan tilos! Súlyosan ittas személy a Strandon nem tartózkodhat, az ilyen személy, ha a Strandot az üzemeltető felhívására önként nem hagyja el, kivezettethető.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél a fenti tünetek tapasztalhatók, úgy az ilyen személytől a belépés, vagy a szolgáltatás igénybevétele megtagadható.

Ha a vendég a fenti egészségügyi és higiéniás feltételeknek szemrevételezés alapján nem felel meg, a Strand alkalmazottja jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és a Strandtól független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

A Strand területén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diákigazolvány, személyi okmány, stb. igazolni szükséges). A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel vagy felnőtt kísérettel lehet vízbe menni!
4.3. A kerítésen kívülről a vizet és a fürdőteret megközelíteni szigorúan tilos és veszélyes!

4.4. A sportpályák használatára csak előzetes egyeztetéssel kerülhet sor. A játszótér játékai, a sportpályák és sporteszközök csak saját felelősségre, rendeltetésszerűen használhatók, 14 éves kor alatt szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete szükséges. Az egyes sportpályák, sporteszközök használatának részletes szabályai, esetleges díjai a helyszínen érhetőek el.

4.5. Dohányozni csak a többi látogató zavarása nélkül lehet, a cigarettacsikket az erre kijelölt csikkgyűjtő cserepekben, szemetet pedig az erre kijelölt szemetesekben lehet csak elhelyezni. Az előzőektől eltérően a Strand területén működő szórakoztató, vendéglátó egységek bejáratától, illetve a gyermekjátszótér külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül dohányozni tilos!

4.6. Parkolni csak az erre kijelölt helyen szabad. Tilos a Strandnak a kijelölt parkolóhelyen kívüli területére gépjárművet vagy motoros sporteszközt bevinni, kerékpárt vagy más emberi erővel hajtott járművet a kijelölt kerékpártárolón túl bevinni, azzal közlekedni (kivéve a szolgálati jármű- veket).

Nem gépi meghajtású vízisport eszközt a Strand területére bevinni és ott használni csak rendeltetésszerűen, a többi látogató veszélyeztetése és zavarása nélkül, az üzemeltető döntése szerinti sporteszközök esetében pedig csak az azok használatára kijelölt területen lehet.

4.7. A gyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező.

4.8. Azt a vendéget, aki a szolgáltatáshoz előírt valamely védőeszköz használatát megtagadja, az üzemeltető automatikusan kizárhatja a szolgáltatásból.

4.9. A Strand berendezési, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. Aki a Strand berendezés és felszerelési tárgyaiban-, a Strandon található sport- vagy egyéb eszközökben vagy a park növényzetében stb. szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, köteles az abból eredő valamennyi kárt megtéríteni. Tilos a padokat, székeket, napozó- vagy hintaágyakat, illetve az egyéb felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek nem megfelelően használni, a napozóágak kivételével azokat a helyükről elmozdítani. Vendég által másik vendégnek okozott kárért az üzemeltető nem felelős, a kárt szenvedett vendég az igényét a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

4.10. A Strand területén nem szabad tűzet rakni, illetve zene lejátszására alkalmas eszközt oly módon használni, hogy az másokat zavarjon, továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy mások testi épségét, egészségét sérti, vagy veszélyezteti, illetve más vendégek nyugalmát zavarja. Tilos továbbá a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, így például

 • (i)  obszcén, trágár kifejezések használata, 

 • (ii)   zikális bántalmazás, 

 • (iii)  szexuális indíttatású testi érintkezés, továbbá 

 • (iv)  minden olyan magatartásforma, amely szexuális kapcsolat létesítésére utalhat, illetve 


alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

4.11. Tűz-, bombariadó, rossz időjárási körülmények és egyéb rendkívüli esemény esetén a Strand alkalmazottainak utasításait kell követni.

4.12. A Strand területén működő kereskedelmi egységek, és egyéb a Stranddal szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért a Strandot illetve az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

4.13. A Strand területére állatot bevinni nem lehet, kivételt képez az őrkutya, illetve a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutya.

4.14. A Strand a vízbe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállal.

4.15. Tilos a Strandot – a kijelölt naturista rész kivételével – megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni. A vízminőség megóvása érdekében nem vízálló olajos-, napozótejes testtel nem szabad a vízbe menni.  

4.16. A Strand területén üzemelő vendéglátó egységek súlyosan ittas embert nem szolgálnak ki. A vendéglátó egységekből, illetve egyébként is, ételt, italt, evőeszközt a vízbe tilos bevinni.

4.17. Tilos a Strand területére baleset, sérülés, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) tűz- és robbanásveszélyes anyagot, fegyvert, vegyszert stb. bevinni. Ezen felül a Strand területére nem lehet bevinni alkohol tartalmú italokat és a személyes szükségleteket (személyenként 1 db., legfeljebb 2,5 literes műanyagpalacknyi víz vagy üdítőital, személyes fogyasztásra szánt élelmiszer) meghaladó mennyiségű egyéb italt vagy élelmiszert.

A bevitt ételt, italt csak a többi látogató zavarása nélkül szabad elfogyasztani, azokat, illetve azok csomagolását a vízbe bevinni tilos, az elfogyasztás után maradt hulladékot pedig a kijelölt szeme- tesekbe kell dobni.

4.18. Tilos bármit árusítani, szórólapot osztani, koldulni.

 1. Egészségügyi ellátás, elsősegély

5.1. A Strand területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a kijelölt elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel. Az elsősegélynyújtó hely a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.

5.2. Az előforduló sérülések, rosszullétek, vízi segélynyújtások szakszerű – valamint az elsősegélynyújtás körébe tartozó ellátásáért a Strand vezetője által megbízott személy a felelős.

5.3. A vendégeket ért sérülésről, balesetről és káresetről jegyzőkönyv készül. Az ellátás megtörténtét, illetve a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket a sérült, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

 1. Vásárlók könyve, talált tárgyak, csomagszekrény

6.1. A Vásárlók könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. A Strand vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményei alapján intézkedni.

6.2. A talált tárgyakat a pénztárnál kell leadni, és azok a talált tárgyakról vezetett nyilvántartásba kerülnek.

6.3. A kizárólag kényelmi célokat szolgáló csomagszekrényekben melyek kulcsa a pénztárban váltható elhelyezett tárgyakért, továbbá az öltözőszekrényben, öltözőkabinban hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Strand felelősséget nem vállal.
A Strand továbbá nem vállal felelősséget a Strand területére bevitt ruházati és egyéb tárgyakért, valamint a kerékpártárolóban hagyott dolgokért sem.

Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Strandra, mert ezekért sem vállal felelősséget a Strand.

 1. Parkoló használata

7.1. A Strandon kívüli, a Strandhoz tartozó parkoló őrzés nélkül működik. A parkoló térítés ellenében vehető igénybe.

7.2. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért, továbbá a gépkocsikban hagyott tárgyakért a Strand nem vállal semmiféle felelősséget.

7.3. A parkolóban a KRESZ szabályait be kell tartani. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű közigazgatási jogi, polgári jogi stb. felelősséggel tartozik.

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. A házirend előírásai a Strand területén tartózkodó valamennyi személyre vonatkoznak. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.

Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a Strand rendjét, a vendégek nyugalmát zavarja, a Strand területéről el kell távolítani, és a Strand szolgáltatásainak igénybevételéből ki kell zárnia. Ehhez szükség esetén hatóság közreműködése is igénybe vehető.

A Strand területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó személy hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

8.2. Amennyiben a Strand területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot stb. készít, illetve készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, illetve hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég feltűnik, a vendég a reklámanyagon, illetve az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, illetve bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

8.3. Jelen házirend 2016. július 13. napján lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Strand területére vagy a Strandhoz tartozó parkoló területére belép.

Az üzemeltető a jelen házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A megváltoztatott házirend rendelkezései annak kifüggesztésével válnak hatályossá.

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA. Budapest, 2016. július 13.