ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatásokhoz

Hatályos: 2017. 04. 01.napjátólA jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Lupa strand területén (2011 Budakalász, Tó utca 1.; a továbbiakban: Lupa Strand) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) tárgyában, valamint a Szolgáltató által szervezett és egyben a Lupa Strand területén megrendezésre kerülő valamennyi esemény, program (a továbbiakban: Rendezvény(ek)) vonatkozásában a Szolgáltató, a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszony, valamint a Rendezvényeken való részvétel általános feltételeit.

Jelen ÁSZF és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteinek rendelkezései minden esetben irányadók a Lupa Strand területén nyújtott Szolgáltatások és a Rendezvényeken való részvétel tárgyában a Szolgáltató és a jegyvásárlók, valamint látogatók között keletkező jogviszonyra, és a Rendezvényeken való részvételre.

A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az elválaszthatatlan mellékletként a jelen ÁSZF részét képező fizetési szabályzat, házirend, parkolási szabályzat, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező adatvédelmi szabályzat a http://lupato.hu oldalon és aloldalain elérhető, megtekinthető, és onnan nyomtatható, valamint megtalálható a Szolgáltató székhelyén (2011 Budakalász, Tó utca 1.), a pénztárakban és az információs pontokon.

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 A Szolgáltató neve:

 Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság

 Székhelye:

 2011 Budakalász, Tó utca 1.

 Cégjegyzékszáma:

 Cg. 13-09-181872

 Nyilvántartásba vette:

 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 Kereskedelmi nyilvántartást vezető jegyző:

 Budakalász Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzője

 A szolgáltató adószáma:

 25594746-2-13

 A szolgáltató kamarai tagsága:

 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

 

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában:

 1. Szolgáltató: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

 2. Lupa Strand: a Szolgáltató üzemeltetésében álló, 2011 Budakalász, Tó utca 1. cím alatt található strand és a hozzá tartozó fürdőtér, valamint gépjármű parkoló teljes területe.

 3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató vagy Szerződéses partnerei a Lupa Strand területén, valamint a Rendezvényeken – akár ingyenesen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

 4. Rendezvény / Rendezvények: a Szolgáltató által szervezett és egyben a Lupa Strand területén megrendezésre kerülő valamennyi esemény, program, azaz a Szolgáltató által adott időszakban a Lupa Strand területén biztosított események, programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

 5. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a Szolgáltatótól megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a Szolgáltatótól megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

 6. Termék: a Szolgáltatótól, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Lupa Strand területén, valamint a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

 7. Jegy: a Lupa Strand területének bejáratánál, a jegyvásárlásra szolgáló ponton a Szolgáltatótól személyesen megvásárolt, a sikeres jegyvásárlást és a Lupa Strand területére / Rendezvényre való belépési és a Lupa Strand területén / Rendezvényen való tartózkodási jogosultságot megtestesítő karszalag, valamint nem személyesen a Lupa Strand területének bejáratánál megvásárolt egyéb belépésre és a Lupa Strand területén / Rendezvényen való tartózkodásra jogosító dokumentum (bérlet, előre megváltott jegy, stb.) esetén a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

 8. Nem látogatói jegy: a „visitor” megjelöléstől eltérő megjelöléssel ellátott Jegyek.

 9. Karszalag: az adott Jegy érvényesítésekor a Szolgáltató által alkalmazott, a Lupa Strand területén / Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet) jogosultságokat biztosító, a Lupa Strand területének a Jegyben foglalt jogosultságok szerinti időtartama végén történő zárását / a Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Szolgáltató tulajdonában álló igazolás, amely – a VI/1. pont szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott időszakban a Lupa Strand területének / a Rendezvénynek a látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

 10. Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan látogató / Jogosulatlan résztvevő.

 11. Jegyvásárló: a Jegyet a Szolgáltatótól megvásárló személy.

 12. Látogató: az a természetes személy, aki a Lupa Strand területén belépésre jogosultként tartózkodik, valamint aki a Rendezvényen belépésre jogosultként vesz részt.

 13. Jogosulatlan látogató / Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki a Lupa Strand területén / a Rendezvényen anélkül tartózkodik / vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal tartózkodik a Lupa Strand területén / vesz részt az adott Rendezvényen.

 14. Közreműködő: a Szolgáltató alvállalkozója vagy megbízottja.

 15. Szerződéses partner: a Lupa Strand területén / az adott Rendezvényen a Szolgáltatóval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

 16. Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

 17. Házirend: a Lupa Strand területére / Rendezvényekre vonatkozó belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, a jelen ÁSZF 4. sz. Mellékletét képező dokumentum, amely elérhető a Szolgáltató http://lupato.hu holnapján, és annak aloldalain, valamint a Lupa Strand / Rendezvények helyszínén.

 18. Fizetési Szabályzat: a készpénzmentes fizetést lehetővé tevő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF 3. sz. Mellékletét képező dokumentum.

 

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre/látogatókra. A Szolgáltató és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Nem látogatói Jeggyel belépő Látogatóra a jelen ÁSZF-ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket a Szolgáltató által kibocsátott külön dokumentum tartalmaz.

 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

 3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-et és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Lupa Strand üzemeltetésének / Rendezvényeknek a mindenkori biztonságos vagy gazdaságos megvalósítása, lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Szolgáltató által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg strand-, és rendezvénylátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Lupa Strand látogatását / Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Házirend, valamint a Fizetési Szabályzat – a jegyvásárlást követően, akár a Lupa Strandra történő belépést, valamint a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Szolgáltató javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

 4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

 5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatóval szemben a jelen ÁSZF és annak elválaszthatatlan részét képező mellékletei alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 

IV. JOGVISZONY JELLEGE

 1. A Szolgáltató a Jegyvásárló részére értékesíti a Lupa Strand területére való belépésre és az ott tartózkodásra / az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Szolgáltató általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Szolgáltató a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

 2. A Szolgáltató a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint a Lupa Strand területére való belépésre és ott tartózkodásra / az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Lupa Strand területén / Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes ott tartózkodni, illetve részt venni, vagy a Látogató a tartózkodással, illetve részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Lupa Strand területére történő belépésre és ott tartózkodásra / Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

 3. Adott Rendezvény – összhangban a II/4. pontban írtakkal – programok és a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti. A Rendezvényeken / a Lupa Strand területén a Rendezvényeken kívül a nyitvatartási időben elérhető konkrét Szolgáltatások és programok tartalmát és mennyiségét a Szolgáltató, mint üzemeltető, szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Szolgáltató Közreműködők együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Szolgáltató nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Szolgáltató mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált Szolgáltatások és programok nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső Szolgáltatás vagy program más Szolgáltatással vagy programmal történő pótlására.

V. JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

 1. Jegy
  A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

 2. Jegyvásárlás

  2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton
  Az online jegyvásárlási módokat a Szolgáltató saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Szolgáltató meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató vagy Szerződéses partnere e-mailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott e-mail címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott e-mail címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az e-mail Szolgáltató általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

  Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Szolgáltató a Lupa Strand területének bejáratánál, a jegyvásárlásra szolgáló ponton (ami Rendezvény esetén a Rendezvény bejáratának helyszínét jelenti) egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó karszalagot ad ki.

  A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Lupa Strand területére / Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

  Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Lupa Strand területére / Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a VI/1. pont rendelkezéseinek megfelelően. A tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a Szolgáltató a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Szolgáltató adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel. A Szolgáltató az elektronikusan értékesített jegyek során a következő adatokat őrzi meg az adatkezelési szabályzatban rögzített módon: email cím, a jegy neve/típusa és a jegy ára.

  Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

  A karszalagot a Szolgáltató azon személy részére adja ki a Lupa Strand területének bejáratánál, a jegyvásárlásra szolgáló ponton (ami Rendezvény esetén a Rendezvény bejáratának helyszínét jelenti), aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Szolgáltató nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szolgáltató az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

  Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Szolgáltató vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2. Jegyvásárlás személyesen
A Jegyvásárló a Szolgáltató vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, a Szolgáltató által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

2.3. A Jegy átruházása
A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Szolgáltató kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása
A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltató kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében a Szolgáltató által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek Prémium Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

 

VI. LUPA STRAND TERÜLETÉRE / RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNÉRE BELÉPÉS ÉS OTT TARTÓZKODÁS

1. Karszalag

1.1. A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Lupa Strand területére / Rendezvényre megtagadja. A Szolgáltató a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez, illetve a természetes személy életkorához, illetve egyéb körülményhez rendeli VI/1.2. pontban meghatározott esetekben, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli az adatkezelési szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Lupa Strand területére / Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Szolgáltató jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Lupa Strand területére / Rendezvényre megtagadni. A Szolgáltató elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. A Szolgáltató jogosult ezt indokoló körülmények (így különösen a belépni kívánó Látogatók nagy száma) esetén a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását átmenetileg felfüggeszteni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

1.2. A Szolgáltató– a VI.1.1. pontban foglaltakkal összhangban – a beléptetési folyamat során a karszalagot az alábbi esetekben természetes személyhez, természetes személy életkorához, illetve egyéb körülményhez rendeli:

a.) kedvezményes jegy igénybevételére jogosult Látogató Lupa Strand területére / Rendezvényre történő belépése esetén. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult (i) a 0-12 éves kor közötti gyermek, aki a belépési folyamat során az életkorát a Szolgáltató vagy Közreműködője kérésére, érvényesített, magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal, vagy egyéb megfelelő okirattal, igazolvánnyal igazolja, valamint (ii) egyéb, a Szolgáltató által meghatározott fajtájú kedvezményes belépőjegyre jogosult személy az ilyen kedvezményes belépőjegy megvásárlását tanúsító és a Lupa Strand területére / Rendezvényre való belépésre, valamint ott tartózkodásra jogosító karszalagot a Szolgáltató által meghatározott feltételek fennállása (pl. személyazonosításra szolgáló fényképes igazolvány, lakcímkártya, kedvezmény kártya bemutatása) esetén válthatja ki;

b.) az elektronikus úton megvásárolt, illetve elővételben / előre megváltott jegy alapján a Lupa Strand területére / Rendezvényre belépni kívánó Látogató esetén;

c.) a Szolgáltató a Lupa Strand területére / Rendezvényre történő beléptetés során – a VI/2.5. pontban foglaltakkal összhangban – jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni.

1.3. Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Lupa Strand / Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Szolgáltató által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Szolgáltató és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Lupa Strand / Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Lupa Strand területét / a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szolgáltató nem pótolja vagy cseréli.

A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Lupa Strand / Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Szolgáltatóval ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

2. Belépés

2.1. A Lupa Strand területére / Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

2.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az Lupa Strand / Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szolgáltatónak jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

2.3. A Szolgáltató a Lupa Strand / Rendezvények biztonságos üzemeltetése / lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Lupa Strand / Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket Házirendben vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Lupa Strand / Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy a Házirend lehetővé teszi. A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

2.4. A Lupa Strand / Rendezvények területére a Szolgáltató által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Lupa Strand / Rendezvények területén. A Lupa Strand megközelítéséhez a Szolgáltató a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

2.5. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Lupa Strand területére / Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A Szolgáltató jogosult a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermek(ek)ért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

2.6. A Lupa Strand / Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére a Házirend írhat elő szabályokat. A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3. Magatartási szabályok a Lupa Strand / Rendezvények területén

3.1. A Látogató a Lupa Strand / Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Lupa Strand / Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Lupa Strand / Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand / Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a Szolgáltatótól vásárolt Jeggyel igénybe vett, a Lupa Strand / Rendezvény területén működő sportpályák, gyermekjátszótér, egységek (pl. szórakoztató, vendéglátó egységek) is, azaz az ezekbe, történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a Házirend rendelkezései. Látogató tudomásul veszi továbbá, hogy a Lupa Strandhoz tartozó parkoló területére belépő Látogatóra is kiterjednek a Házirend rendelkezései.

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand területén / Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatótól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Lupa Strand területére történő belépéssel / Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató, valamint a Szolgáltatótól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Lupa Strand / Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Lupa Strand területét (Rendezvényen kívüli időszakban is) rögzítheti, a Rendezvényeket, illetve a koncerteket, eseményeket, programokat rögzíti, a jelen pontban foglaltak szerint rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Lupa Strand területén (Rendezvényen kívüli időszakban) rögzített felvételt / a Rendezvényt, illetve a koncerteket, eseményeket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben. A Látogató jogosult a Lupa Strand területén / Rendezvényeken hang és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3.3. A Lupa Stand / Rendezvények területén – a Lupa Strand / Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Lupa Strand / Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Lupa Strand / Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Lupa Strand területén / Rendezvényeken olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

4. Magatartási szabályok a Lupa Strand / Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni.

A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

5. Elveszett tárgyak

A talált tárgyakat a pénztárnál kell leadni, és azok a talált tárgyakról vezetett nyilvántartásba kerülnek. Az elveszett tárgyak után a pénztárnál lehet érdeklődni.
A kizárólag kényelmi célokat szolgáló csomagszekrényekben – melyek kulcsa a pénztárban váltható – elhelyezett tárgyakért, továbbá az öltözőszekrényben, öltözőkabinban hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Strand területére bevitt ruházati és egyéb tárgyakért, valamint a kerékpártárolóban hagyott dolgokért sem.

Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Lupa Strand területére / Rendezvényekre, mert ezekért sem vállal felelősséget a Szolgáltató.

6. Biztonság

A Lupa Strand / Rendezvények területén a Szolgáltató megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Lupa Strand területén / a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

7. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Lupa Strand / Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

8. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Lupa Strand / Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét az ÁSZF 3. sz. Mellékletét képező dokumentum szerinti készpénzmentes fizetést lehetővé tevő megoldások útján egyenlítheti ki.

9. Házirend

A Házirend a jelen ÁSZF 4. sz. Mellékletét képezi. A Házirend összefoglalja a Lupa Strand / Rendezvények területének használatával kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne,  nyitva tartása, stb.), valamint a Lupa Strand területén / Rendezvényeken követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat. A Szolgáltató javasolja a Házirend figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető a Szolgáltató http://lupato.hu honlapján és annak aloldalain, valamint a Lupa Strand Rendezvények helyszínén.


VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Lupa Strand területére / az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Szolgáltató nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Lupa Strand területére / Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Lupa Strand üzemeltetése / Rendezvények során köztudottan több esemény is megvalósulhat egy időben, vagy időben egymás után, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Lupa Strand üzemeltetése / Rendezvények során megvalósuló egyes események időpontját a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani (így a Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Szolgáltató a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, valamint a Rendezvények / a Lupa Strand üzemeltetése során nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

 3. A Szolgáltató jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.

 4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand területén, illetve a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Sziget vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szolgáltató általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

 5. A Látogató a Lupa Strand területét / Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szolgáltató felelőssége kizárt.

 6. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.

 7. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

 8. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Szolgáltató kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

 9. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Lupa Strand területén / Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Szolgáltató, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

 10. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Szolgáltató bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Lupa Strand / Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A Szolgáltató az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

 11. A Lupa Strand területén / a Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Szolgáltató felelősségi körébe, mivel a Szolgáltató kizárólag a Lupa Strand területén / Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 12. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, A Látogató a Lupa Strand nyitva tartását / Rendezvény záró időpontját követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Lupa Strand / Rendezvény területén. Amennyiben a Lupa Strandon / Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Lupa Strand nyitva tartását / a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

 13. A Lupa Strand / Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Szolgáltatónak nem áll módjában gondoskodni, és ezen dolgok és házi kedvencek tekintetében a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 14. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

VIII. SZANKCIÓK

 1. A Szolgáltató a jogviszonyt, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját a Lupa Strand / bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Szolgáltató érvénytelenítheti, illetve karszalagját a Szolgáltató eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Lupa Strandot / a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Lupa Strandon / Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Szolgáltató felszólítására köteles a Lupa Strandot / Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

 2. A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (a Lupa Strand nyitva tartása végéig vagy annál hosszabb időtartamra / az adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (a Lupa Strand területének egy részére / adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljes körű (a Lupa Strand teljes területére / a Szolgáltató által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szolgáltató jogosult a Lupa Strand / Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja a Lupa Strandot / valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a Szolgáltató által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Lupa Strand területét / a Rendezvényt a Szolgáltató felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

 3. Szolgáltató a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

 

IX. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

 1. A Szolgáltató weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Lupa Strand területén / a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szolgáltató, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

 3. A Fogyasztó által a Lupa Stranddal / Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve a Lupa Strand területén / a Rendezvények során a Szolgáltatóval, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

X. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szolgáltató hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind Lupa Strand területére / az adott Rendezvényre mint egészre, mind a Lupa Strand területén / az adott Rendezvényen megvalósuló valamely programra vagy Szolgáltatásra.


XI. INGYENES RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

A Szolgáltató által szervezett ingyenes Rendezvényekre a jelen ÁSZF V. és VIII. fejezetei, illetve VII/6. és VII/7. pontjai egyáltalán nem, míg a III/3., III/4., VII/1., VII/5. és VII/8. pontjai, illetve IV. és VI. fejezetei az ingyenességből adódó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

 2. A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

 3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

 4. A jelen ÁSZF-fel és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel vagy a Lupa Stranddal / a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Szolgáltató és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 5. A Lupa Stranddal / Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Lupa Strand / Rendezvények helyszínén a pénztárnál, illetve az információs pontoknál a munkatársak várják a Szolgáltató részéről. Egyéb elérhetőségek a http://lupato.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2017. [*]

 

1.sz. melléklet: fogyasztóknak szóló tájékoztató kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

 

 1. Kellékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a Lupa Strand Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Lupa Strand Kft. Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékszavatosság

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   – a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

2.sz. melléklet: fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

3. sz. melléklet: fizetési szabályzat

I. Készpénzmentes fizetési rendszer használatával kapcsolatos rendelkezések

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  Jelen melléklet határozza meg a Szolgáltató (Lupa Strand Kft.) által kibocsátott Festipay utalványkártya (a továbbiakban kártya vagy Festipay kártya) használatának általános feltételeit, valamint a Szolgáltató és a kártyát használó természetes személyek (a továbbiakban Látogató vagy Kártyabirtokos) között keletkező, a kártyahasználattal kapcsolatos jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. A Kártyabirtokos a kártya átvételével az ÁSZF jelen mellékletének rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

  A Festipay kártya a Szolgáltató által kibocsátott elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát a Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Lupa Strand területén / a Rendezvényeken fizetési eszközként – kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel – előírni. A kártya érintés nélküli technológiával működő RFID kártya. A kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.

  A kártya a Lupa Strand / Rendezvény területén fizetésre használható a Lupa Strand / Rendezvények területén üzemelő kereskedelmi egységekben.

  A kártyán maradt egyenleg a 8. pontban meghatározott legutolsó visszaváltási időpontig visszaváltható, amelynek szabályait lásd a 8. pontban. A kártya a kártyabirtokosokról információt nem hordoz. A kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. A kártya 500 Ft-os letéti díj ellenében vehető át, amely a kártya sérülésmentes visszaadása esetén visszajár. Bankkártyás kényelmi díj összege: 100 Ft. A letéti díj befizetését az első feltöltéskor kapott feltöltési bizonylat igazolja.
 1. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ
  A Látogató a kártyáját személyesen igényelheti a Lupa Strand területére / Rendezvényre érkezés alkalmával a Festipay kártya feltöltő ponton. Elveszett vagy megrongálódott Festipay kártya letiltását vagy pótlását csak regisztrált felhasználó igényelheti.

  A regisztráció történhet sms-ben vagy a Festipay applikáción keresztül.

  Az sms-ben történő regisztrációhoz a következő telefonszámra +36 30 344 4410 kell SMS- ben az alábbi szöveget elküldeni: REG <12 jegyű kártyaszám> <az aktiváláskor kapott 4 jegyű PIN> <Az új 4 jegyű PIN>, (pl: REG 123456789012 1234 4321)

  A Festipay applikáció letölthető az Android felhasználók számára a Google Play Store-ból vagy az iOS felhasználóknak az App Store-ból. A Festipay applikáció letöltését követően a Látogató az applikáció megnyitása után regisztrálhatja kártyáját.

  A kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a Látogató az elveszített kártyáját letiltani. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában az elveszített kártya által megtestesített elektronikus utalványt a kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a kártya nem letiltható). Erre figyelemmel nyomatékosan javasoljuk a regisztrációt! Tekintettel arra, hogy a kártya alapvetően nem névre szóló, felhívjuk a figyelmet, hogy a Látogató azt harmadik személynek ne adja át, és őrizze azt biztonságos helyen. A Szolgáltató a fentiek be nem tartásából, a kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal, az azokért való felelősséget kifejezetten kizárja.
 1. AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE, KÁRTYAPÓTLÁS
  A kártyához egy egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető, új kártya, azaz még nem használt kártya esetén a feltöltés minimális összege 2.000 Ft. A kártya maximális egyenlege, valamint egy feltöltés maximalizált összege 100.000 Ft. A kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető.

  Bankkártyás feltöltés: a kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés maximalizált összege 100.000 Ft. Feltöltéskor csak magyar forintot fogadunk el. Reklamációt csak a feltöltő pontnál, a feltöltést, azaz a tranzakciót követően fogadunk el, ha az eltérés egyértelműen megállapítható. Feltöltő ponttól való távozás után reklamációt NEM fogadunk el! Az elveszett kártya pótlása a Help Desk ponton személyesen, személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) felmutatásával lehetséges, a kártya letiltása után. A letiltott kártyán a megmaradt egyenleg 30 perccel később a letiltást követően a Help Desk ponton átvezetésre kerül az új kártyára.
 1. VÁSÁRLÁS A KÁRTYÁVAL
  A vásárlás a kereskedőknél a fizető terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:
  (i) kártyaolvasó a kijelzővel, amely a Kártyabirtokos számára jól látható módon, a pulton helyezkedik el; és
  (ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a látogató számára nem feltétlenül látható módon.

  A vásárlás folyamata:
  (i) a rendelés végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;
  (ii) a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a Látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a tranzakció;
  (iii) az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;
  (iv) a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik az új egyenleg. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a Látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő és a vásárló a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg.
 1. EGYENLEG ELLENŐRZÉSE
  Az utalvány kártyák egyenlege lekérdezhető a kártyát elfogadó kereskedőknél, a Festipay applikációban és a feltöltő pontokon. A Látogató a kártyákhoz kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak fogadja el a Szolgáltató adatbázisát és kimutatásait.
 1. KÁRTYAPÓTLÁS
  Ha a Látogató elveszíti a kártyáját, vagy az bármilyen módon megrongálódik, lehetősége van új kártyát igényelnie. Az új kártya pótlásának díja a kártya letéti díja, 500 Ft, amely visszajár, amennyiben a Látogató a kártyát sérülésmentesen visszaadja. Amennyiben a Látogató nem regisztrált, a régi kártyáját letiltani nem lehet. Az új kártyára a régi kártya egyenlege – a kaucióval és átvezetési díjjal csökkentett összeg – hozzáadásra kerülhet, amennyiben a régi kártya regisztrált volt és az letiltásra került. Egyenlegátvezetés a Help Desk pont(ok)on történik. Az egyenleg átvezetésekor az átvezetést kérő személy személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) felmutatására kötelezett és hozzájárul ahhoz, hogy személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány-, vagy útlevélszám, telefonszám) rögzítésre kerüljenek. Az így felvett adatok feldolgozására nem kerül sor, azok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban, azok előírásait betartva történik. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén a Help Desk munkatárs az átvezetésre nem köteles. A Látogató átvezetés esetén az eljárási rendről tájékoztatást kap, és annak fenti feltételek szerinti végrehajtásához hozzájárul. Megrongálódott kártya esetén a régi, sérült kártya bemutatása és annak letiltása is szükséges az új kártya igényléséhez. Új kártya a feltöltési pontokon, az ügyintézőknél igényelhető.
 1. A KÁRTYA LETILTÁSA
  Az elveszett, megrongálódott, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek sms-ben.
  A kártya letiltása történhet sms-ben vagy a Festipay applikáción keresztül.
  Kártya letiltása sms-ben: A következő számra +36 30 344 4410 kell elküldeni SMS-ben az alábbiakat: TILT <12 jegyű kártyaszám><Az új 4 jegyű PIN> (pl: TILT 123456789012 4321)

  Válaszüzenet nem érkezik abban az esetben, ha:
  – hibás az SMS formátuma vagy
  – nem létező kártyaszámot próbál letiltani a Látogató.

  A kártya a Festipay applikáció megnyitását követően a „Kártya letiltása” funkció használatával is letiltható. A letiltott kártyán 30 perccel később a letiltás után megmaradt egyenleget a látogató kérésére átvezetjük új kártyájára.

 

 1. AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSA
  A kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltő pontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint (1-24 közötti maradványérték végződésnél 0 Ft-ra; 25-74 Ft közötti maradványérték végződésnél 50 Ft-ra; 75-99 Ft közötti maradványérték végződésnél 100 Ft-ra).

  A visszaváltásról a Látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A Kártyabirtokos a Lupa Strand nyitva tartása / a Rendezvény ideje alatt bármikor visszaválthatja a le nem vásárolt egyenlegét készpénzre. A visszaváltást a feltöltő pontokon kérheti a Kártyabirtokos. Nagy összegű kártyaegyenleg visszaváltáskor a pénztáros jogosult ellenőrizni a kártyatulajdonos személyazonosságát, valamint kérheti a Pénzügyi Központ hozzájárulását a kifizetéshez. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen eljárás és a kifizetés engedélyeztetési ideje várakozással járhat. A visszaváltás utolsó időpontja Rendezvények esetén megegyezik az adott Rendezvény utolsó napjával, nem Rendezvény esetén pedig megegyezik a Lupa Strand területére megváltott Jegytől függően a kártyán feltüntetett lejárati idővel. Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra!
 1. ADATKEZELÉS
  A Látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését a Lupa Strand Kft. nevében az utalványrendszert üzemeltető Festipay Zrt. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48., Cg. 01-10-048644, Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-41) az utalványkártya használatával összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatokat a rendezvényt követően a jogszabálynak megfelelően tárolja majd törli saját rendszeréből. A kezelt adatok az adatkezelés során nem köthetők személyhez, kivéve regisztráció esetén, amikor a látogató az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. SMS-ben történő regisztráció esetén az adatok kizárólag mobiltelefon-számhoz köthetők. A Festipay applikáción keresztül történő regisztráció esetén az alábbi adatokat szükséges megadni: e-mail cím, név. Az adatkezelés elsődleges célja a Látogatók fesztiválkártyájának regisztrálása. A Látogató (kártyájának egyidejű inaktiválása mellett) jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Festipay Zrt-től elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A Látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét és a kártya inaktiválását követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a Látogatót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatkezelés a Látogató hozzájárulásán alapul. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: Lupa Strand Kft., Festipay Zrt. A Látogató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 1. REKLAMÁCIÓ, ELÉVÜLÉS
  Reklamációt a Festipay Zrt. csak a kártya birtokában tud elfogadni. A jelen dokumentum látogató általi elfogadásával a Lupa Strand Kft. és a Látogató a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján a jelen jogviszonyból származó követelések érvényesítésére hat hónapos elévülési határidőben állapodnak meg. A feltöltő pontokról, akár kívülről vagy belülről fényképet, videofilmet, illetve bárminemű képi rögzítést tilos készíteni, a rögzítésekhez a Festipay Zrt. írásos engedélye szükséges. Ezen szabályok érvényesek a feltöltő pont munkatársaival készítendő hang-és képfelvételekre is. Szolgáltató jogosult az ÁSZF jelen mellékletét egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítással egyidejűleg értesíti a Látogatókat.

 

II. Készpénzmentes fizetési rendszerrel kapcsolatos műveletek technikai leírása
A készpénzmentes fizetési rendszer alkalmazásával megvalósított műveletek leírására vonatkozó, a II. pont alkalmazásában használatos fogalmak meghatározása:

 • Festipay Kártya: contactless képes chippel ellátott plasztik lap, mely hordoz egy a Contactless működéshez szükséges chip azonosítót (a továbbiakban úgyis, mint „Kártya” vagy „kártya”);
 • POS terminál: mágnescsík, valamint chip leolvasási lehetőséget biztosító eszköz, mely segítségével a végpontokon a Tranzakciók végrehajthatóak;
 • Contactless olvasó: a Contactless kártyák olvasásához szükséges kiegészítő eszköz;
 • Kezelő: végponti munkatárs, a Tranzakciót végrehajtó személy;
 • Tranzakció: olyan művelet, mely valamilyen kártya-, vagy elszámolási műveletet valósít meg semi on-line módon;
 • Látogató: az ÁSZF jelen melléklete alkalmazásában olyan természetes személy, aki Kártyát igényel vagy birtokol;
 • Festipay: a POS szoftvert és a központi rendszer fejlesztője és üzemeltetője, illetve az on-line rendezvénykártya szolgáltatás biztosítója;
 • Feltöltő pont: olyan végpontok, ahol lehetőség van a kártya első birtokba adására és értékkel való feltöltésére;
 • Elfogadói végpontok: a Lupa Strand területének / Rendezvénynek az árushelyei, amelyen a kártyákra feltöltött értéket vásárlásra lehet használni. Ezeken a végpontokon feltöltés nem lehetséges;
 • Webadmin: a vásárlások eredményének megtekintése, esetleges reklamációk kezelése, és egyéb háttértámogatás megvalósítása pl diagnosztikai felület;
 • Help Desk: a kártya tranzakciókkal kapcsolatos reklamációk, kártya letiltás, letiltott kártya egyenlegének átvezetése.
 1. Kártya használatával kapcsolatos alapvető technikai információ:
  1. Kártyaaktiválás
  2. Kártyaaktiválás sztornó
  3. Kártyaleadás, maradványérték visszafizetés
  4. Feltöltés
  5. Feltöltés sztornó
  6. Egyenleg lekérdezés
  7. Kártya tranzakció lekérdezése az adott terminálon
  8. Vásárlás
  9. Vásárlás
  10. Napzárás (Elszámolási lista)
  1. A Festipay kártya használata során PIN kód megadására nincs szükség.
  2. A Festipay kártya használata során a POS –on elérhető műveletek:
  3. A kártya aktiválás és maradványérték visszafizetése során kerül kezelésre.

Minimum összeg nincs, maximum összegek ellenőrzésére a feltöltéskor és az aktiválásoknál is megtörténik (maximum 100 000 Ft lehet egyszerre a kártyán).

Slip:

   • Rendezvény esetben a terminálok fejlécükben ugyanazon információkat hordozzák, azaz üzletenként/kereskedőnként nem szükséges egyedileg megjelenített információk tárolása a Terminál egyedi azonosítóján kívül.
     • LUPA STRAND fejléc adatok
    • Székhely: 2011 Budakalász, Tó u 1.
    • Cégjegyzékszám: 13-09-181872
    • Adószám: 25594746-2-13
    • Sorszám és bizonylatszám: a sorszám a folyamatos slip azonosító, a bizonylatszám a pénztárbizonylat típusú tranzakciók folytonos azonosítója
    • POS Tranzakció ID: POS folyamatos tranzakció száma.
    • Kártya tranzakció ID: Kártya folyamatos tranzakció száma.
    • Dátum, idő: Tranzakció időpontja.
    • Festipay kártya száma, vizuális azonosítója: Utolsó 4 számjegy látszik a többi kicsillagozva.
    • Terminálazonosító (TID)
    • Kártya érvényessége az adott fesztiválon.
    • „Másolat” felirat slip másolat esetén.
    • Műveletenként változik, az adott műveletnél kerül kifejtésre.
    • Slip fejléc:
    • Állandó slip adatok:
    • Slip tartalom:
 • Mindenhol, ahol szükséges, ott egy példányos, magyar nyelvű slip nyomtatódik
 • Mindenhol, ahol történik slip nyomtatás, slip másolat utólagos nyomtatására is lehetőség van.
 • Slip nyomtatódik:
  • Kártyaaktiválás során,
  • kártyaleadás, maradványérték visszafizetés során,
  • a feltöltéseknél,
  • a tranzakciós lista lekérdezésekor,
  • napzárás esetében,
  • minden olyan sztornónál, ahol az eredeti tranzakcióban is volt slip nyomtatás,
  • és Kártya tranzakció lekérdezése az adott terminálon.
  • Slip nem nyomtatódik
   • vásárlás során
   • egyenleglekérdezéskor

2. Funkcionalitás:

I.1. A Látogatót érintő POS oldali műveletek

1.1.1 Feltöltés

Leírás

A funkció akkor kerül használatba, amikor a Látogató

 • (jelenleg nincs részére kiadott kártya, vagy most nem azt szeretné használni) kér a Feltöltő ponti Kezelőtől egy új Lupa Strand-Festipay kártyát,
 • vagy normál feltöltéssel szeretne a kártyájára felölteni,

és közli, hogy milyen értékben szeretne a kártyára feltölteni pénzt.

 • új kártya esetében a fizetett összeg csökken
  • a kártya kauciós díjjal,

A megadott feltöltési érték az előzőekben magadott díjakkal csökkentett értéke bejegyzésre kerül a kártyára, mint kezdőérték (nyitó egyenleg), majd a kártya aktív állapotba kerül, innentől használható vásárlásra. A kezelőnek a teljes összeget kell beütnie, amelyet elvett a Látogatótól, és a rendszer kiszámolja a csökkentett összeget, amelyet a kártyára felír.

Folyamat

A kezelő kiválasztja az „Feltöltés” funkciót, megadja a fizetendő összeget. A POS rákérdez, hogy készpénzes, vagy bankkártyás aktiválás történik. Bankkártyás aktiválás esetén a Kezelő először ugyanazon POS terminálon végrehajtja a bankkártyás tranzakciót. Ezek után odaérinti a Festipay kártyát a Contactless olvasóhoz. Amennyiben a kártya teljesíti az alábbiakban leírt feltételeket, akkor a kártyára feltöltjük a megadott összegnek a kártya kaucióval és/vagy bankkártyás fizetés esetén az esetleges kényelmi díjjal csökkentett értékét. Ezután a POS a tranzakció adataival slip-et nyomtat. A Contactless olvasón megjelenik a feltöltött összeg, azaz az egyenleg.

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Feltöltés” vagy „Feltöltés aktiválással”).
 • Befizetett összeg számmal és betűvel kiírva
 • A feltöltött összeg.
 • A kártyán levő új egyenleg.
 • Kártya kaució összege 500 Ft.
 • PIN vagy regisztrációs kód: A Slipre nyomtatásra kerül egy PIN kód, melyet kártya sms-ben vagy Festipay applikáción keresztüli letiltásakor kell megadnia a Látogatónak.

Egyéb

 • Aktív és inaktív kártya esetében működik. Minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Bankkártyás aktiváláskor kényelmi díj kerül levonásra, amelynek összege: 100 Ft
 • Minimum első feltöltési összeg 2 000 Ft.
 • Maximum feltöltési összeg 100 000 Ft.
 • Maximum egyenleg a kártyán 100 000 Ft.
 • VIP/szervezői egyenleget tartalmazó kártya igény szerint feltölthető, vagy a feltöltés le is tiltható!


1.1.2. Egyenleg átvezetés letiltott kártyáról

Leírás

Ez a folyamat akkor játszódik le, amikor a Látogató a Help Desk ponton kezdeményezi a letiltott kártyájáról az egyenlegének átvezetését egy új kártyára.

Folyamat POS-en

A kezelő kiválasztja a „Egyenleg átvezetés” funkciót. Beírja a régi kártya számát, odaérinti az új kártyát a terminál Contactless olvasójához, és átadja a POS-t a Látogatónak, aki megadja rajta az általa választott PIN kódot.

A rendszer online ellenőrzi a régi kártyaszámot, a megadott PIN kódot, azt, hogy a kártya már letiltásra került-e, azt, hogy eltelt-e a magadott 30 perces időtartam a letiltás óta. Amennyiben ezek megfelelőek, akkor aktiválja az új kártyát, és átvezeti rá a régi kártyán a 30 perc után megmaradt egyenleget. A régi kártyára bevezet egy tranzakciót, amely levonja az egyenleget. Az új kártyát egy feltöltés tranzakcióval indítja. A rendszer az átvezetésből levonja a kaució díj összegét, ami 500 Ft.

Slip

 • Slip fejléc
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Átvezetés”).
 • A feltöltött összeg.
 • A kártyán levő új egyenleg.

Egyéb

 • A művelet csak inaktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Az átvezetés díja: 500Ft, tartalmazza a kártya kauciót.
 • Minimum 500 Ft egyenlegű kártya esetén vezetjük át.
 • Csak a Help Desk ponton érhető el ez a funkció

1.1.3. Feltöltés sztornó

Folyamat

A kezelő kiválasztja a „Feltöltés sztornó” funkciót, odaérinti a kártyát a Contactless olvasóhoz. Amennyiben a kártya aktív és nincs lejárva, valamint a sztornózhatóság szabályainak eleget tevő feltöltés szerepel a kártyán, akkor a kártya visszaáll alapállapotba, a feltöltés összege levonódik a kártyáról.

A POS terminál az utolsó tranzakciót sztornózza.

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc
 • Állandó slip adatok
 • Visszavont tranzakció és bizonylat száma.
 • Tranzakció típusa („Feltöltés sztornó”).
 • Kifizetett összeg számmal és betűvel kiírva
 • A kártyáról levont összeg.
 • A kártyán levő új egyenleg.
 • Kártya kaució összege 500 Ft.

Egyéb

 • A művelet csak aktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Lejárt kártya esetében is elutasításra kerül a művelet.
 • Feltöltő végpontok termináljain elérhető a funkció.

1.1.4. Egyenleg lekérdezés

Leírás

Ez a folyamat lehetőséget ad a Látogatónak arra, hogy bármikor tájékozódjon a kártyán levő, nyilvántartott egyenlegéről.

Folyamat

A kezelő kiválasztja az egyenleglekérdezés funkciót, és megkéri a Látogatót, hogy érintse a kártyát a Contactless olvasóhoz. Amennyiben a kártya aktív és nincs lejárva, akkor a Látogató 3 másodperc erejéig megtekintheti az egyenlegét a Contactless olvasón.

Slip

Slip nem nyomtatódik.

Slip másolat esetében a slipre rákerül:

 • Slip fejléc
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Egyenleg lekérdezés”).
 • A kártyán levő egyenleg.

Egyéb

 • A művelet csak aktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Lejárt kártya esetében is elutasításra kerül a művelet.
 • Minden terminálon elérhető ez a funkció!

1.1.5. Kártya tranzakció lekérdezés az adott terminálon

Leírás

Az adott terminálon az adott kártyával elvégzett tranzakciók listázása reklamálás vagy egyéb egyeztetés céljából. A POS kinyomtatja ezek adatait.

A következő tranzakciók kerülnek listázásra:

 • aktiválás
 • aktiválás sztornó
 • vásárlás
 • vásárlás sztornó
 • feltöltés
 • feltöltés sztornó
 • maradványérték visszafizetés
 • az összes sikertelen művelet.

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc )
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Kártya tranzakciók”).
 • A tranzakciók adatai listában:
  • tranzakció típus
  • összeg
  • időpont

Egyéb

 • A tranzakciók a kártya lejáratától, illetve aktív státuszától függetlenül lekérdezhető.
 • A funkció minden terminálon elérhető.


1.1.6. Vásárlás

Leírás

Ez a folyamat akkor játszódik le, amikor a Látogató az Elfogadói végponton a Festipay vagy PayPass, Paywave kártyáját vásárlásra kívánja használni.

Folyamat

A kezelő kiválasztja a vásárlás funkciót, majd megadja a vásárlás értékét, és megkéri a Látogatót, hogy érintse a kártyát a Contactless olvasóhoz.

A POS terminál a kártya alapján eldönti, hogy PayPass, PayWave vagy Festipay kártyáról van-e szó, és ennek megfelelően indítja el a megfelelő folyamatot. Amennyiben Festipay kártyáról van szó, a kártya aktív és nincs lejárva, valamint a kártyán levő egyenleg elegendő, akkor a vásárlási összeg levonódik, felíródik a kártyához kapcsolódó egyenlegből.

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc )
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Vásárlás”).
 • A levásárolási összeg.
 • A kártyán levő új egyenleg.

 

Egyéb

 • A művelet csak aktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Lejárt kártya esetében is elutasításra kerül a művelet.
 • Nincs részérték levonás, vagyis ha van elegendő egyenleg a kártyán, akkor a vásárlási érték levonásra, ha nincs, akkor művelet elutasításra kerül.
 • Elfogadói és Feltöltő végpontok termináljain érhető el ez a funkció.


1.1.7. Vásárlás sztornó

Leírás

Ez a folyamat akkor játszódik le, amikor az Elfogadói végponton a kártyájával történt utolsó vásárlást valamilyen ok miatt érvényteleníteni kell. Amennyiben nem történt újabb vásárlás a kártyával az érvényteleníteni kívánt tranzakció óta, akkor a művelet során a vásárlás összegének megfelelő összeg jóváíródik a kártyán. A sztornót csak a POS utolsó műveletére – és nem a kártyáéra- lehet végrehajtani, és azon terminálon, amelyiken az vásárlás történt.

Folyamat

A kezelő kiválasztja a vásárlás sztornó funkciót, és megkéri a Látogatót, hogy érintse a kártyát a Contactless olvasóhoz. A POS terminál a kártya alapján eldönti, hogy PayPass vagy Festipay kártyáról van-e szó, és ennek megfelelően indítja el a megfelelő folyamatot. Amennyiben Festipay kártyáról van szó, a kártya aktív és nincs lejárva, valamint a sztornózhatóság szabályainak eleget tevő vásárlás szerepel a kártyán, akkor vásárlás összege jóváíródik a kártyán.

A POS terminál az utolsó tranzakciót sztornózza, ezért banki vásárlás esetén egy banki sztornót is végrehajt a háttérben!

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc )
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Vásárlás”).
 • A levásárolási összeg.
 • A kártyán levő új egyenleg.

Egyéb

 • A művelet csak aktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Lejárt kártya esetében is elutasításra kerül a művelet.
 • Elfogadói és Feltöltő végpontok termináljain elérhető ez a funkció.

1.1.8. Maradványérték visszafizetés

Leírás

Ez a folyamat akkor játszódik le, amikor Látogató nem kíván tovább tartózkodni a Rendezvényen / a Lupa Strand területén, és szeretné a kártyáján lévő megmaradt összeget visszakapni, de nem adja vissza a Festipay kártyáját a Feltöltő ponti kezelőnek. A kártya lehúzásakor a kártyán maradt teljes érték levonásra kerül, így a kártya egyenleg lenullázódik, majd ezt az összeget a kezelő kifizeti a Látogatónak.

Folyamat

A kezelő kiválasztja a maradványérték visszafizetés funkciót és odaérinti a kártyát a Contactless olvasóhoz. Amennyiben a kártya aktív és nincs lejárva, akkor a kártyán levő egyenleg lenullázódik, majd a tranzakciós adatokkal a POS slip-et nyomtat.

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc (Kiadási bizonylat)
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Maradványérték visszafizetés”).
 • A visszajáró összeg.

Egyéb

 • A művelet csak aktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Lejárt kártya esetében is elutasításra kerül a művelet.
 • A visszajáró összeget kerekítjük 50Ft-ra. A kerekítés szabálya:
  • 75-99 közötti végződésnél: 100-ra
  • 0-24 közötti végződésnél: 0-ra
  • 25-74 közötti végződésnél: 50-re
 • Feltöltői pontokon érhető el ez a funkció
 • VIP/szervezői egyenleg nem fizethető vissza!


1.1.9. Kártya leadás

Leírás

Ez a folyamat akkor játszódik le, amikor Látogató nem kíván tovább részt venni a Fesztiválon, szeretné a kártyáján lévő megmaradt összeget visszakapni, és visszaadja a Festipay kártyáját a Feltöltő ponti kezelőnek. A kártya lehúzásakor a kártyán maradt teljes érték levonásra kerül, így a kártya egyenleg lenullázódik, majd ezt az összeget a kártya kaució összegével megnövelve a kezelő kifizeti a Látogatónak. A kártya inaktív állapotba kerül.

Folyamat

A kezelő kiválasztja a maradványérték visszafizetés funkciót és odaérinti a kártyát a Contactless olvasóhoz. Amennyiben a kártya aktív és nincs lejárva, akkor a kártyán levő egyenleg lenullázódik, és a kártya inaktív állapotba kerül, majd a tranzakciós adatokkal a POS slip-et nyomtat.

Slip

A slipre rákerül:

 • Slip fejléc (Kiadási bizonylat)
 • Állandó slip adatok
 • Tranzakció típusa („Maradványérték visszafizetés kártyaleadással”).
 • A visszajáró összeg.
 • A kártya kaució díja.

Egyéb

 • A művelet csak aktív kártya esetében működik, minden egyéb esetben elutasításra kerül a tranzakció.
 • Lejárt kártya esetében is elutasításra kerül a művelet.
 • A visszajáró összeget kerekítjük 50Ft-ra. A kerekítés szabálya:
  • 75-99 közötti végződésnél: 100-ra
  • 0-24 közötti végződésnél: 0-ra
  • 25-74 közötti végződésnél: 50-re
 • Feltöltői pontokon érhető el ez a funkció
 • VIP/szervezői egyenleg nem fizethető vissza!

1.1.10. Ellopott, elveszett kártyák kezelése

A kártya elvesztése esetén az elveszett kártyán lévő összeg átvezethető egy új kártyára. Az egyenleg átvezetésnek feltétele, hogy a tulajdonos egyértelműen bizonyítani tudja a kártya az ő tulajdona.

A kártya tulajdonjog bizonyítására a következő folyamatot kell követni:

 • Lépés: Letiltás
  Kártyát letiltani csak a kártya PIN kódjának a birtokában lehet

 • Lépés: Átvezetés
  Az Látogató számára a Help Desk ponton, a letiltás után 30 perccel lehetősége van a saját maga által adott PIN kód, a kártyaszám és a személyes okmányainak átadása után átvezettetni az egyenleget egy új kártyára.

 

4. sz. melléklet: Lupa Strand Házirend

Üzemeltető:

Lupa Strand Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2011 Budakalász, Tó utca 1.

e-mail: lupato@lupato.hu


Közegészségügyi felügyeleti szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

Szentendrei Járási Hivatal

Népegészségügyi Osztály

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

Tel: +36 (26) 501 900

Fax: +36 (26) 501 940

E-mail: jarasihivatal@szentendre.pmkh.gov.hu


A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Tel: +36 (1) 4594 999

Budakalász Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzője

Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel: +36 (26) 340 266

Email: info@budakalasz.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Tel: +36 (1)-269-0703

Fax: +36 (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

1. Általános rendelkezések

1. A jelen házirend (a továbbiakban „Házirend”) a Lupa Strand (a továbbiakban „Strand”) teljes területére vonatkozik.

1.1. A Házirendben foglalt előírásokat és a Strand alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

1.2. A belépőjegy megváltásával a jelen Házirend rendelkezéseit a Strand vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Házirend előírásainak és rendelkezéseinek megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősség terheli.

1.3. Aki a jelen Házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a Strand területéről kitiltható.

1.4. A Strand területén elektronikus megfigyelőrendszer működik, amelynek tényét a vendég a belépő megvásárlásával tudomásul veszi. A strandon a beléptetést, illetve meghatározott eseményeket digitális videó rögzíti.

Adatkezelésre vonatkozó információk

Adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem.

Adatkezelés jogalapja: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése alapján történő ráutaló magatartás.

Felvétel tárolásának helye: a Strand területe.

Tárolás időtartama: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján képfelvételek vonatkozásában 3 (három) munkanap.

Rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Lupa Strand Kft.

Adatok megismerésére jogosultak személyi köre: a Lupa Strand Kft., valamint az érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítése körében az érintettek, azok munkavállalói, illetve az eljáró hatóságok és bíróságok.

 1. Nyitva tartás

2.1. A Strand nyitva tartása szezonban naponta: 9 órától 21 óráig, azonban a napnyugtát megelőző 30. perctől (egész órára vagy egész óra harminc percre kerekítve) már a vízbe menni tilos.

A pénztár nyitva tartása: 9 órától 30 perccel a napnyugtát megelőző időpontig (egész órára vagy egész óra harminc percre kerekítve).

2.2. A Strand nyitva tartását a Strand vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon, zártkörű rendezvények esetén) megváltoztathatja, de erről a vendégeket a lehetőségekhez képest előzetesen a honlapon, illetve a bejáratnál hirdetőtáblán írásban tájékoztatja.

2.3. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a Strand teljes vagy részleges lezárására, ezért a vendégek kártérítésre nem jogosultak.

2.4. Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

 1. Belépés

3.1. A Strand területére belépéskor a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, illetve az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, előre megváltott jegyet stb.) bemutatni szükséges.

3.2. A Strand területére történő belépés érkezési sorrendben történik, az üzemeltető ettől indokolt esetben eltérhet.

3.3. A jegy a megváltása napján (előre megváltott jegy esetén az előre meghatározott napon) egyszeri belépésre jogosít. A bérlet a típusától függő darabszámú jegyként működik az érvényességi idején belül. A kilépést követően a jegy érvényét veszti, azzal a Strandra újra belépni nem lehet, az üzemeltető azonban egyedi mérlegelése alapján ettől indokolt esetben eltérhet.

3.4. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.

3.5. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

(i) gyermek (0-12 éves kor között) az életkort az üzemeltető kérésére érvényesített magyarországi intézmény által kiállított diákigazolvánnyal vagy egyéb megfelelő okirattal, igazolvánnyal igazolni szükséges

(ii) egyéb, az üzemeltető által meghatározott fajtájú kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére az üzemeltető által meghatározott feltételek fennállása esetén lehet váltani (pl. igazolvány, lakcímkártya, kedvezmény kártya bemutatása).

A Strand fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

3.6. A belépő ára az esetleges külön szolgáltatások igénybevételét (vendéglátás, kölcsönzés, csomagszekrény használata, stb.) nem tartalmazza.

 1. A Strand használatára vonatkozó szabályok

4.1. A Strandot, és annak szolgáltatásait minden vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. Fürdeni csak a kijelölt tábláknál, a fürdőtér végét jelző bójáig és kijelölt időben lehet. Biztonságosan úszni nem tudó vendég mélyvízbe nem mehet. A vízbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.

4.2. A Strandot és a hozzá tartozó fürdőteret lázas, fertőző-, vagy bőrbetegségben szenvedők, sérült, vagy nyílt sebfelülettel rendelkezők, továbbá kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer, valamint alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek nem vehetik igénybe.

Alkoholos befolyásoltság esetén a vízbe menni szigorúan tilos! Súlyosan ittas személy a Strandon nem tartózkodhat, az ilyen személy, ha a Strandot az üzemeltető felhívására önként nem hagyja el, kivezettethető.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél a fenti tünetek tapasztalhatók, úgy az ilyen személytől a belépés, vagy a szolgáltatás igénybevétele megtagadható.

Ha a vendég a fenti egészségügyi és higiéniás feltételeknek szemrevételezés alapján nem felel meg, a Strand alkalmazottja jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és a Strandtól független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

A Strand területén 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diákigazolvány, személyi okmány, stb. igazolni szükséges). A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel vagy felnőtt kísérettel lehet vízbe menni!

4.3. A kerítésen kívülről a vizet és a fürdőteret megközelíteni szigorúan tilos és veszélyes!

4.4. A sportpályák használatára csak előzetes egyeztetéssel kerülhet sor. A játszótér játékai, a sportpályák és sporteszközök csak saját felelősségre, rendeltetésszerűen használhatók, 14 éves kor alatt szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete szükséges. Az egyes sportpályák, sporteszközök használatának részletes szabályai, esetleges díjai a helyszínen érhetőek el.

4.5. Dohányozni csak a többi látogató zavarása nélkül lehet, a cigarettacsikket az erre kijelölt csikkgyűjtő cserepekben, szemetet pedig az erre kijelölt szemetesekben lehet csak elhelyezni. Az előzőektől eltérően a Strand területén működő szórakoztató, vendéglátó egységek bejáratától, illetve a gyermekjátszótér külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül dohányozni tilos!

4.6. Parkolni csak az erre kijelölt helyen szabad. Tilos a Strandnak a kijelölt parkolóhelyen kívüli területére gépjárművet vagy motoros sporteszközt bevinni, kerékpárt vagy más emberi erővel hajtott járművet a kijelölt kerékpártárolón túl bevinni, azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket).

Nem gépi meghajtású vízisport eszközt a Strand területére bevinni és ott használni csak rendeltetésszerűen, a többi látogató veszélyeztetése és zavarása nélkül, az üzemeltető döntése szerinti sporteszközök esetében pedig csak az azok használatára kijelölt területen lehet.

4.7. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon, stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező.

4.8. Azt a vendéget, aki a szolgáltatáshoz előírt valamely védőeszköz használatát megtagadja, az üzemeltető automatikusan kizárhatja a szolgáltatásból.

4.9. A Strand berendezési, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. Aki a Strand berendezés és felszerelési tárgyaiban-, a Strandon található sport- vagy egyéb eszközökben vagy a park növényzetében, stb. szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, köteles az abból eredő valamennyi kárt megtéríteni. Tilos a padokat, székeket, napozó- vagy hintaágyakat, illetve az egyéb felszerelési tárgyakat rendeltetésüknek nem megfelelően használni, a napozóágak kivételével azokat a helyükről elmozdítani. Vendég által másik vendégnek okozott kárért az üzemeltető nem felelős, a kárt szenvedett vendég az igényét a károkozóval szemben közvetlenül érvényesítheti.

4.10. A Strand területén nem szabad tűzet rakni, illetve zene lejátszására alkalmas eszközt oly módon használni, hogy az másokat zavarjon, továbbá olyan magatartást tanúsítani, amely a saját vagy mások testi épségét, egészségét sérti, vagy veszélyezteti, illetve más vendégek nyugalmát zavarja. Tilos továbbá a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni, így például

(i) obszcén, trágár kifejezések használata,

(ii) fizikális bántalmazás,

(iii) szexuális indíttatású testi érintkezés, továbbá

(iv) minden olyan magatartásforma, amely szexuális kapcsolat létesítésére utalhat, illetve alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

4.11. Tűz-, bombariadó, rossz időjárási körülmények és egyéb rendkívüli esemény esetén a Strand alkalmazottainak utasításait kell követni.

4.12. A Strand területén működő kereskedelmi egységek, és egyéb a Stranddal szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért a Strandot illetve az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

4.13. A Strand területére állatot bevinni nem lehet, kivételt képez az őrkutya, illetve a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutya.

4.14. A Strand a vízbe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállal.

4.15. Tilos a Strandot – a kijelölt naturista rész kivételével – megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni. A vízminőség megóvása érdekében nem vízálló olajos-, napozótejes testtel nem szabad a vízbe menni.

4.16. A Strand területén üzemelő vendéglátó egységek súlyosan ittas embert nem szolgálnak ki. A vendéglátó egységekből, illetve egyébként is, ételt-, italt-, evőeszközt a vízbe tilos bevinni.

4.17. Tilos a Strand területére baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. bevinni. Ezen felül a Strand területére nem lehet bevinni alkohol tartalmú italokat és a személyes szükségleteket (személyenként 1 db., legfeljebb 2,5 literes műanyagpalacknyi víz vagy üdítőital, személyes fogyasztásra szánt élelmiszer) meghaladó mennyiségű egyéb italt vagy élelmiszert. A bevitt ételt, italt csak a többi látogató zavarása nélkül szabad elfogyasztani, azokat, illetve azok csomagolását a vízbe bevinni tilos, az elfogyasztás után maradt hulladékot pedig a kijelölt szemetesekbe kell dobni.

4.18. Tilos bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.

 

 1. Egészségügyi ellátás, elsősegély

5.1. A Strand területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a kijelölt elsősegélynyújtó helyiségben történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel. Az elsősegélynyújtó hely a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.

5.2. Az előforduló sérülések-, rosszullétek-, vízi segélynyújtások szakszerű – valamint az elsősegélynyújtás körébe tartozó – ellátásáért a Strand vezetője által megbízott személy a felelős.

5.3. A vendégeket ért sérülésről, balesetről és káresetről jegyzőkönyv készül. Az ellátás megtörténtét, illetve a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket a sérült-, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

 

 1. Vásárlók könyve, talált tárgyak, csomagszekrény

6.1. A Vásárlók könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére. A Strand vezetője köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményei alapján intézkedni.

6.2. A talált tárgyakat a pénztárnál kell leadni, és azok a talált tárgyakról vezetett nyilvántartásba kerülnek.

6.3. A kizárólag kényelmi célokat szolgáló csomagszekrényekben – melyek kulcsa a pénztárban váltható – elhelyezett tárgyakért, továbbá az öltözőszekrényben, öltözőkabinban hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Strand felelősséget nem vállal.
A Strand továbbá nem vállal felelősséget a Strand területére bevitt ruházati és egyéb tárgyakért, valamint a kerékpártárolóban hagyott dolgokért sem.
Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a Strandra, mert ezekért sem vállal felelősséget a Strand.

 1. Parkoló használata

7.1. A Strandon kívüli, a Strandhoz tartozó parkoló őrzés nélkül működik. A parkoló térítés ellenében vehető igénybe.

7.2. A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért, továbbá a gépkocsikban hagyott tárgyakért a Strand nem vállal semmiféle felelősséget.

7.3. A parkolóban a KRESZ szabályait be kell tartani. A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási jogi, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

 

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. A házirend előírásai a Strand területén tartózkodó valamennyi személyre vonatkoznak. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.

Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a Strand rendjét, a vendégek nyugalmát zavarja, a Strand területéről el kell távolítani, és a Strand szolgáltatásainak igénybevételéből ki kell zárnia. Ehhez szükség esetén hatóság közreműködése is igénybe vehető.

A Strand területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó személy hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

8.2. Amennyiben a Strand területén az üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, illetve készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, illetve hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég feltűnik, a vendég a reklámanyagon, illetve az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, illetve bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

8.3. Jelen házirend 2016. július 13. napján lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki a Strand területére vagy a Strandhoz tartozó parkoló területére belép.

Az üzemeltető a jelen házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A megváltoztatott házirend rendelkezései annak kifüggesztésével válnak hatályossá.

 

KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET A JELEN HÁZIRENDBEN FOGLALTAK BETARTÁSÁRA.

Budapest, 2016. július 13.


Matlárházi Rita
ügyvezető5. sz. melléklet: Parkolási Szabályzat

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Lupa Strand Kft által üzemeltetett valamennyi parkolóra.

A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, illetve a parkolók területén bármely egyéb célból tartózkodó személyekre.

A Lupa tó üzemeltetője a Lupa Strand Kft.

A parkolót igénybevevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű őrzéséért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A parkoló mindennap reggel 9-21 óra közötti időszakban üzemel.

A parkolókba való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.

A parkolókban lévő szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkolók bejáratánál lévő parkoló őrök adnak információt a behajtani kívánó vendégek részére.

A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.

A parkoló elsődlegesen a Lupa Tó vendégei gépjárműveinek parkolására szolgál.

A vendégek a parkolóba történő behajtáskor egy parkolójegyet kapnak és szabad férőhely esetén leparkolhatnak a gépjárművükkel.

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek.

A parkoló személyzetének utasításait a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani.

A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.

Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkolóból.

Ha a kiutasítás eredménytelen, az üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközlésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

A parkolást igénybe vevő köteles az általa emberben, más járműben vagy a parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a parkoló üzemeltetőjének.

Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.
A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lupa Strand Kft Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadóak.