Lupázz otthon!

Lupázz otthon!

Küldd be a legjobb otthoni képedet és nyerd meg a páros belépőt a Lupa Beachre!

Nyerj páros Lupa Beach belépőt!
 
Mutasd meg nekünk egy lakásban készült fotón, mi hiányzik Neked legjobban a Lupáról!
A három fős zsűri kiválasztja a tíz legötletesebb képet, amelyek beküldői egyenként 2 fő részére szóló, a szezonban beváltható napi belépőt nyernek a Lupa Beachre!
 
A nyertes képeket a Lupa Beach Facebook oldalán megmutatjuk a nagyközönségnek!
 
A képeket május 20-ig a lupato@lupato.hu címre küldjétek, név és email cím megadásával.
Természetesen nekünk TE hiányzol a legjobban!

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A játék neve, szervezője
A játék szervezője (továbbiakban Szervező) a Lupa Strand Kft (2011. Budakalász Tó u 1.,
adószám: 25594746213, cégj sz:1309181872). Jelen szabályzat vonatkozik a „Lupázz otthon”
elnevezésű játékra, amely a Lupato Official Facebook és a www.lupabeach.com oldalon fut.


2. A játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18 életévét betöltött természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
A Játékos a jelen játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot
vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást
emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A
Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A játék leírása, menete, zsűri, nyertesek
A Résztvevők a lupato@lupato.hu e-mail címre küldhetnek fotót, arról, hogy hogyan
„Lupázik” otthon a személyes adataik megadásával (név és email cím megadása szükséges).
A valós adatok megadása nélkül érvénytelen a képbeküldés. Ezután a beküldött kép egy
jóváhagyási körön megy át, majd meghatározott zsűri elbírálása alapján a 10 legjobbnak
minősített képet a Szervező kirakja a megadott online felületeire, és e-mailben értesíti a
nyertes Játékost.
Egy játékos egy e-mail címről csak egy képet küldhet be. Résztvevő a kép beküldésével
automatikusan hozzájárul, hogy a képet a játék szervezője és lebonyolítója kezelje, tárolja és
a játék weboldalán vagy szervező online oldalán (honlap, Facebook, Instagram) közzétegye
legkésőbb 2020 június 30-ig.
3.1 A beküldött képek és az esetlegesen rajtuk megjelenő szövegek nem tartalmazhatják az
alábbi tartalmakat:
 nem ütközhetnek jogszabályba (különös tekintettel az alkoholfogyasztásra vonatkozó
életkori tilalmat);
 nem ütközhetnek a felelősségteljes alkoholfogyasztás szellemiségébe (pl. túlzott
alkoholfogyasztásra buzdítanak);
 nem tartalmazhatnak káromkodást;

 nem lehetnek megbotránkoztató tartalmúak;
 nem lehetnek obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 nem lehetnek pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem
megfelelő hangvételű tartalommal nem rendelkezhetnek;
 nem lehetnek a Játékosra nézve sértő jellegűek;
 nem lehetnek harmadik személyekre nézve sértőek;
 nem jeleníthetik meg harmadik személyek személyes adatait, illetve nem sérthetik
érdekeit;
 versenytárs márkákat vagy termékeket nem jeleníthetnek meg;
 nem hordozhatnak reklámot, vagy nem utalhatnak arra;
 nem irányíthatnak más honlapra;
 más személyek szerzői vagy egyéb jogait nem sérthetik;
 dátumot vagy bármilyen, a Szervezővel nem összefüggésbe hozható egyéb feliratot nem
tartalmazhatnak;
3.2 Minden, a játékba feltöltött Pályázat (Kép/szöveg) a feltöltést követően utólag, de
legkésőbb 24 órán belül szűrésen esik át.
3.3 Amennyiben a feltöltött Pályázat (Kép/szöveg) tartalma a Zsűri szubjektív, saját
mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe
ütközik, a Zsűri rendelkezhet úgy, hogy a szóban forgó anyag feltöltője nem kerül be az
elbírálási folyamatba az adott Pályázattal. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az
ilyen Pályázatot (Képet/szöveget) feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a
Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Zsűri döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a
törléssel kapcsolatos kártérítési vagy egyéb jogcímen támasztott bármely igénnyel előállni
akár a Szervezővel szemben.
3.4 A Játékos által feltöltött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az
ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.
Amennyiben személyiségi vagy szerzői / adatvédelmi jogok, illetve egyéb jogsértés
vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal (Képpel/szöveggel)
kapcsolatban bármilyen jogcímen kifogása / igénye merülne fel, az ezzel kapcsolatos
felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket
a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.
3.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek nevét a Játék lezárását követően a
wwwlupabeach.com honlapon közzétegye.

3.6 A Szervező által kijelölt 3 főből álló Zsűri bírálja el a beküldött pályázatokat, a pályázat
lezárását követő 5 munkanapban, a 10 nyertes pályázatot a www.lupabeach.com oldalon
teszi közzé, illetve e-mailben értesíti a nyerteseket.

4. A játék időtartama
A játék 2020. május 7-től 2020. május 20-ig tart.

5. Nyeremények
A játék során a következő nyeremények kerülnek kiosztásra a megadott feltételek szerint a
Játékosok között: 2 fő részére ingyenes napi belépő jegy biztosítása a 2020-as nyári szezonra
a Lupa Beach vagy Öböl Strand területére.


6. Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése
A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen értesítjük a sorsolást
követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a megadott e-mail cím megszűnik vagy más
okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertesek értesítését
háromszor kíséreljük meg. A nyeremények átvételét a Lupa Beach Főkasszájában tehetik
meg a felhasználás napján. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele
érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a
nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervező semmilyen felelősség nem terheli. A
nyeremény utazás helyszínére való utazás és az onnan hazautazás költsége a nyertest
terheli.


7. A Szervezőfelelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő
hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes
részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy
internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben
keletkezett károk tekintetében. Szervező kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen
jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és
azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében. A nyeremény jogosulatlan általi
átvétele vagy felhasználása esetére Szervező kizárja a felelősségét.
Szervező a nyerteseket a regisztráció során megadott email címen értesíti:
o A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem
valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért
vagy késedelméért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal;

o A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére
a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés
visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy
a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi
feltétel valamelyikének. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen
felelősség nem terheli.


8. Adatkezelés és adatvédelem
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes
adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt adminisztráció és a nyeremény
átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; A Szervező a regisztráció során megadott
személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során a részvételi feltétel teljesülését és
a nyeremények átadását igazolja.
8.1.1 az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az Információs önrendelkezési
jogról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban Infotv. – és az általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
8.1.2 A játékban való részvétellel egyidejűleg a felhasználó / játékos kijelenti, hogy a
játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A nyertes jelen
játékban megadott személyes adatait Szervező a nyeremény átadását követő 1 évig őrzi – a
Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A nem nyertes
játékosok megadott személyes adatai az Infotv. és a GDPR rendelkezéseire figyelemmel a
nyereményjátékot követően haladéktalanul törlésre kerülnek.
8.1.5 A játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a
Játékszabályzat minden rendelkezését. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben
a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget
biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés
elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott
megkereséssel gyakorolhat: lupato@lupato.hu. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes
adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által
meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra
regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. és
a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy
a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a
Résztvevőket a http://www.lupabeach.com weboldalon.


Dátum: 2020. május 7.


Lupa Strand Kft.

szept
05
Lupa Strandröplabda Kupa 2020 4. forduló

Lupa Strandröplabda Kupa 2020 4. forduló

2020. szeptember. 05., 08:00

Lupa Strandröplabda Kupa utolsó, negyedik forduló

aug
27
MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság Döntő

MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság Döntő

2020. augusztus. 27., 08:00

Magyarország legjobb utánpótlás és felnőtt strandröplabdázói küzdenek meg a magyar bajnoki címekért

aug
15
Strandbirkózás OB

Strandbirkózás OB

2020. augusztus. 15., 08:00

Az igencsak nagy érdeklődést keltő standbirkózó országos bajnoki sorozat harmadik és egyben utolsó állomásához érkezünk el augusztus 15-én, szombaton.

aug
22
Lupa Strandröplabda Kupa 2020 3. forduló

Lupa Strandröplabda Kupa 2020 3. forduló

2020. augusztus. 22., 08:00

Strandröplabda nyílt bajnokság a Lupán!

jún
09
Megnyitott a Lupa Autósmozi

Megnyitott a Lupa Autósmozi

2020. június. 09., 10:59

Majd' 90 évre tekint vissza az autósmozi intézménye, aminek az ötlete – kitől mástól – származott, mint egy amerikai úriembertől, aki New Jersey állam Camden városában nyitotta meg az első olyan mozit, pontosan 1933-ban, ahol autóból nézhették a filmeket a látogatók.

jún
01
„Én a strandra is enni járok!” - vacsora Budapest tengerpartján, a Lupán

„Én a strandra is enni járok!” - vacsora Budapest tengerpartján, a Lupán

2020. június. 01., 11:39

Ha különleges vízparti vacsorára vágytok, nem kell messzire utaznotok. Elég, ha beneveztek a Costes Beach Club esti menüjére.

máj
22
Ma nyit a Lupa Beach

Ma nyit a Lupa Beach

2020. május. 22., 17:58

Május elejétől az egyéni vízi sportok kedvelői már birtokukba vehették a Lupa-tavat, majd május közepétől már a Lupa Fishing horgászcentrum is elérhetővé vált a sporthorgászoknak, ahol kapitális halak is horogra kerültek a tó északi részén újonnan kialakított 35 horgászállásos pecahelyen.

máj
21
Nyit a Lupa Beach, Budapest tengerpartja

Nyit a Lupa Beach, Budapest tengerpartja

2020. május. 21., 16:30

Miután a héten a fővárosban és környékén is újraindulhatott az élet, május 22-től mindenki számára megnyitja kapuit Budapest tengerpartja, a Lupa Beach. Mondhatni a legjobbkor, mert az előrejelzés 25 fokot prognosztizál a nyitóhétvégére.


Lupázz otthon!

Lupázz otthon!

Küldd be a legjobb otthoni képedet és nyerd meg a páros belépőt a Lupa Beachre!

máj
01
Közel a városhoz - távol a világtól

Közel a városhoz - távol a világtól

2020. május. 01., 16:44

Sportolj a Lupán! Május elsejével az egyéni, szabadtéri sportokkal indul a Lupa szezon!